\

Dưới đây là danh sách mã ZIP của Úc, bao gồm các mã ZIP cho các khu vực và các bang. Hãy lưu ý rằng đây chỉ là một số mã ZIP thông dụng và không phải tất cả các mã ZIP được liệt kê.

Xem thêm: Dịch vụ gửi hàng đi Úc – Tiến Việt Express

 1. Australian Capital Territory (ACT):
  • Canberra – 2600-2618, 2900-2914
 2. New South Wales (NSW):
  • Sydney – 2000-2002, 2004-2011, 2015-2050
  • Newcastle – 2300-2308, 2310-2311
  • Wollongong – 2500-2518, 2525-2530
 3. Northern Territory (NT):
  • Darwin – 0800-0821, 0828-0832
 4. Queensland (QLD):
  • Brisbane – 4000-4209, 9000-9299
  • Gold Coast – 4210-4227, 9726, 9728, 9729
  • Sunshine Coast – 4550-4576, 4580-4599
 5. South Australia (SA):
  • Adelaide – 5000-5199, 5800-5999
 6. Tasmania (TAS):
  • Hobart – 7000-7019, 7050-7053, 7055, 7172, 7892
  • Launceston – 7250-7265, 7900
 7. Victoria (VIC):
  • Melbourne – 3000-3207, 8000-8399
  • Geelong – 3211-3220
  • Ballarat – 3350, 3353-3356
 8. Western Australia (WA):
  • Perth – 6000-6214, 6800-6999
  • Mandurah – 6210-6215
  • Bunbury – 6230-6233

Lưu ý: Mã ZIP Úc có thể thay đổi theo thời gian và không phải tất cả các mã ZIP được liệt kê trong danh sách này.