Viết Tắt Các Bang Của Mỹ Mới Nhất Năm 2023

Viết Tắt Các Bang Của Mỹ Mới Nhất Năm 2023

Dưới đây là danh sách viết tắt của các bang của Hoa Kỳ, bao gồm 50 bang và quận liên bang. Hãy lưu ý rằng đây chỉ là một số viết tắt thông dụng và không phải tất cả viết tắt có thể được sử dụng.

Xem thêm: 

Viết Tắt Các Bang Của Mỹ Mới Nhất Năm 2023

 1. Alabama – AL
 2. Alaska – AK
 3. Arizona – AZ
 4. Arkansas – AR
 5. California – CA
 6. Colorado – CO
 7. Connecticut – CT
 8. Delaware – DE
 9. Florida – FL
 10. Georgia – GA
 11. Hawaii – HI
 12. Idaho – ID
 13. Illinois – IL
 14. Indiana – IN
 15. Iowa – IA
 16. Kansas – KS
 17. Kentucky – KY
 18. Louisiana – LA
 19. Maine – ME
 20. Maryland – MD
 21. Massachusetts – MA
 22. Michigan – MI
 23. Minnesota – MN
 24. Mississippi – MS
 25. Missouri – MO
 26. Montana – MT
 27. Nebraska – NE
 28. Nevada – NV
 29. New Hampshire – NH
 30. New Jersey – NJ
 31. New Mexico – NM
 32. New York – NY
 33. North Carolina – NC
 34. North Dakota – ND
 35. Ohio – OH
 36. Oklahoma – OK
 37. Oregon – OR
 38. Pennsylvania – PA
 39. Rhode Island – RI
 40. South Carolina – SC
 41. South Dakota – SD
 42. Tennessee – TN
 43. Texas – TX
 44. Utah – UT
 45. Vermont – VT
 46. Virginia – VA
 47. Washington – WA
 48. West Virginia – WV
 49. Wisconsin – WI
 50. Wyoming – WY

Quận liên bang:

 1. District of Columbia – DC
 2. American Samoa – AS
 3. Guam – GU
 4. Northern Mariana Islands – MP
 5. Puerto Rico – PR
 6. United States Virgin Islands – VI

Lưu ý: Một số quận liên bang và vùng lãnh thổ có thể không được liệt kê trong danh sách này.

Cập Nhật Lúc May 25, 2023 by Quang Tran