\

Dưới đây là danh sách viết tắt của các bang của Hoa Kỳ, bao gồm 50 bang và quận liên bang. Hãy lưu ý rằng đây chỉ là một số viết tắt thông dụng và không phải tất cả viết tắt có thể được sử dụng.

Xem thêm: 

 1. Alabama – AL
 2. Alaska – AK
 3. Arizona – AZ
 4. Arkansas – AR
 5. California – CA
 6. Colorado – CO
 7. Connecticut – CT
 8. Delaware – DE
 9. Florida – FL
 10. Georgia – GA
 11. Hawaii – HI
 12. Idaho – ID
 13. Illinois – IL
 14. Indiana – IN
 15. Iowa – IA
 16. Kansas – KS
 17. Kentucky – KY
 18. Louisiana – LA
 19. Maine – ME
 20. Maryland – MD
 21. Massachusetts – MA
 22. Michigan – MI
 23. Minnesota – MN
 24. Mississippi – MS
 25. Missouri – MO
 26. Montana – MT
 27. Nebraska – NE
 28. Nevada – NV
 29. New Hampshire – NH
 30. New Jersey – NJ
 31. New Mexico – NM
 32. New York – NY
 33. North Carolina – NC
 34. North Dakota – ND
 35. Ohio – OH
 36. Oklahoma – OK
 37. Oregon – OR
 38. Pennsylvania – PA
 39. Rhode Island – RI
 40. South Carolina – SC
 41. South Dakota – SD
 42. Tennessee – TN
 43. Texas – TX
 44. Utah – UT
 45. Vermont – VT
 46. Virginia – VA
 47. Washington – WA
 48. West Virginia – WV
 49. Wisconsin – WI
 50. Wyoming – WY

Quận liên bang:

 1. District of Columbia – DC
 2. American Samoa – AS
 3. Guam – GU
 4. Northern Mariana Islands – MP
 5. Puerto Rico – PR
 6. United States Virgin Islands – VI

Lưu ý: Một số quận liên bang và vùng lãnh thổ có thể không được liệt kê trong danh sách này.