\

Chuyển phát hàng đi nước ngoài là một quá trình phức tạp và đòi hỏi tính chính xác và đáng tin cậy. Để đảm bảo quyền lợi của khách hàng, các doanh nghiệp vận chuyển dịch vụ hàng hải cần phải cung cấp bằng chứng về trách nhiệm tài chính được chấp nhận. Tuy nhiên, tới nay, việc chứng minh trách nhiệm tài chính đều là qua hình thức trái phiếu bảo lãnh.

Trách nhiệm tài chính cho các doanh nghiệp vận chuyển hàng hải

Theo quy định, các doanh nghiệp vận chuyển hàng hải cần phải chứng minh trách nhiệm tài chính với số tiền tương ứng. Doanh nghiệp vận chuyển hàng hải cần phải chứng minh trách nhiệm tài chính với số tiền 50,000 USD. Đối với các doanh nghiệp vận chuyển hàng hải không sở hữu tàu, cả doanh nghiệp đóng đăng ký ở Mỹ cũng như quốc tịch nước ngoài, số tiền trách nhiệm tài chính yêu cầu là 75,000 USD. Với các doanh nghiệp vận chuyển hàng hải không cần đăng ký tại Mỹ, số tiền trách nhiệm tài chính yêu cầu là 150,000 USD.

Chứng minh trách nhiệm tài chính qua trái phiếu bảo lãnh

Các trái phiếu bảo lãnh được công ty bảo hiểm chấp nhận bởi Bộ Tài chính Hoa Kỳ và được liệt kê trong Danh sách Công ty Bảo lãnh Được Chấp Nhận (Thông báo số 570 của Bộ Tài Chính). Mỗi doanh nghiệp vận chuyển hàng hải cần nộp trái phiếu bảo lãnh trên mẫu FMC-48. Trên trái phiếu bảo lãnh cần ghi rõ số trái phiếu và chú thích xem đó là trái phiếu của doanh nghiệp vận chuyển hàng hải hay của doanh nghiệp vận chuyển hàng hải không sở hữu tàu. Cần ghi rõ tên pháp lý chính thức cũng như tên thương hiệu và số tiền trách nhiệm tài chính cùng ngày có hiệu lực của trái phiếu bảo lãnh. Cả doanh nghiệp vận chuyển hàng hải và công ty bảo hiểm đều phải ký tên trên trái phiếu bảo lãnh và đính kèm một bản ủy quyền hiện hành cho phép người đại diện của công ty bảo hiểm ký tên trên trái phiếu bảo lãnh. Một nhóm doanh nghiệp vận chuyển hàng hải có thể nộp mẫu FMC-69. Thành viên được thêm vào hoặc hủy bỏ từ mẫu FMC-69 thông qua các lịch trình được nộp bổ sung cho trái phiếu bảo lãnh.

Bổ sung trách nhiệm tài chính cho các doanh nghiệp vận chuyển hàng hải

Các doanh nghiệp vận chuyển hàng hải muốn hoạt động trong giao dịch từ Mỹ đi Trung Quốc có thể nộp Biểu mẫu Bổ sung về Trách nhiệm Tài chính Cho doanh nghiệp vận chuyển hàng hải để đáp ứng yêu cầu về tài chính của chính phủ Trung Quốc. Biểu mẫu này tăng thêm 50,000 USD vào trái phiếu bảo lãnh của doanh nghiệp vận chuyển hàng hải để trang trải các khoản phạt và vi phạm trong giao dịch Mỹ – Trung Quốc mà Chính phủ Trung Quốc áp dụng. Biểu mẫu này được công nhận như một tiện ích cho các doanh nghiệp vận chuyển hàng hải Mỹ và mọi câu hỏi về yêu cầu về doanh nghiệp vận chuyển hàng hải của Chính phủ Trung Quốc nên được đặt trực tiếp đến chính phủ này. Biểu mẫu Bổ sung về Trách nhiệm Tài chính Cho doanh nghiệp vận chuyển hàng hải được nộp kèm theo Biểu mẫu FMC-48 hoặc Biểu mẫu FMC-69. Nếu trái phiếu bảo lãnh gốc bị hủy, biểu mẫu bổ sung cũng sẽ bị hủy cùng với trái phiếu. Biểu mẫu bổ sung có thể bị hủy độc lập với trái phiếu.

Hủy bỏ trái phiếu bảo lãnh

Trái phiếu bảo lãnh có thể bị hủy bỏ bởi công ty bảo hiểm hoặc doanh nghiệp vận chuyển hàng hải. Thời gian hiệu lực của việc hủy bỏ là 30 ngày sau khi nhận được thông báo hủy bỏ. Doanh nghiệp vận chuyển hàng hải đã có giấy phép không thể duy trì giấy phép nếu không có bằng chứng tài chính đáng tin cậy. Nếu trái phiếu bảo lãnh bị hủy bỏ, giấy phép sẽ bị thu hồi 30 ngày sau khi Ủy ban nhận được thông báo hủy bỏ. Quyết định thu hồi được ban hành cho doanh nghiệp và thông báo được đăng trên Federal Register. Tên của doanh nghiệp vận chuyển hàng hải sẽ được xóa khỏi danh sách các doanh nghiệp vận chuyển hàng hải đang hoạt động trên trang web của Ủy ban. Nếu doanh nghiệp vận chuyển hàng hải là một doanh nghiệp không cần đăng ký tại Mỹ, tên của nó sẽ được xóa khỏi danh sách Form FMC-1 của Ủy ban. Doanh nghiệp vận chuyển hàng hải không hoạt động bị cấm thực hiện dịch vụ vận chuyển hàng hải trong giao dịch của Mỹ và có thể phải chịu các khoản phạt đáng kể nếu thực hiện các dịch vụ đó.