Cục Khai Báo Hóa Chất Tp.HCM: Những Bí Mật Đằng Sau Vị Trí Và Chức Năng

Bạn có biết rằng Cục Khai Báo Hóa Chất là tổ chức trực thuộc Bộ Công Thương và có vai trò quan trọng trong việc quản lý hoạt động hóa chất tại Việt Nam? Trong bài viết này, chúng ta sẽ khám phá những bí mật đằng sau vị trí và chức năng của Cục Khai Báo Hóa Chất Tp.HCM.

Điều 1: Vị trí và chức năng

Cục Khai Báo Hóa Chất là tổ chức trực thuộc Bộ Công Thương, có nhiệm vụ tham mưu, giúp Bộ trưởng quản lý nhà nước và thực thi pháp luật về hoạt động hóa chất. Nhiệm vụ của Cục bao gồm phát triển ngành công nghiệp hóa chất, tổ chức và quản lý hoạt động sự nghiệp dịch vụ công thuộc lĩnh vực quản lý của Cục.

Điều 2: Nhiệm vụ và quyền hạn

Cục Khai Báo Hóa Chất đóng vai trò quan trọng trong việc xây dựng văn bản pháp luật về hoạt động hóa chất. Các nhiệm vụ của Cục bao gồm:

  1. Xây dựng các văn bản pháp luật về hoạt động hóa chất như dự án luật, pháp lệnh, quyết định của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ.
  2. Xây dựng chiến lược, kế hoạch phát triển công nghiệp hóa chất và các chương trình, chính sách liên quan đến lĩnh vực hóa chất.
  3. Quản lý danh mục hóa chất, cơ sở dữ liệu hóa chất quốc gia và đưa ra yêu cầu về cơ sở vật chất và chuyên môn trong hoạt động hóa chất.
  4. Xác định yêu cầu về phân loại, ghi nhãn hóa chất, khai báo hóa chất và thông tin an toàn hóa chất.
  5. Cấp, thu hồi các loại giấy phép, giấy chứng nhận liên quan đến hoạt động hóa chất.
  6. Thực hiện thanh tra, kiểm tra và xử lý các vi phạm pháp luật trong hoạt động hóa chất.
  7. Hợp tác quốc tế trong lĩnh vực hoạt động hóa chất.

Điều 3: Cơ cấu tổ chức

Cục Khai Báo Hóa Chất Tp.HCM được tổ chức thành các phòng và trung tâm sự nghiệp. Các đơn vị này bao gồm:

  1. Văn phòng: Đơn vị hỗ trợ chung cho Cục trưởng.
  2. Phòng Phát triển công nghiệp hóa chất: Đơn vị chịu trách nhiệm xây dựng các chiến lược và kế hoạch phát triển ngành công nghiệp hóa chất.
  3. Phòng Quản lý hóa chất: Đơn vị chịu trách nhiệm quản lý danh mục hóa chất, cơ sở dữ liệu hóa chất quốc gia và các yêu cầu về phân loại, ghi nhãn hóa chất.

Ngoài ra, Cục còn có Trung tâm Ứng phó sự cố và An toàn hóa chất, đảm nhận vai trò quan trọng trong việc thực hiện kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất.

Điều 4: Lãnh đạo Cục

Cục Khai Báo Hóa Chất Tp.HCM có lãnh đạo bao gồm Cục trưởng và các Phó Cục trưởng. Các cán bộ này được bổ nhiệm, miễn nhiệm, điều động, khen thưởng, kỷ luật theo quy định của pháp luật và quy định quản lý cán bộ của Bộ Công Thương.

Điều 5: Hiệu lực và trách nhiệm thi hành

Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký và thay thế Quyết định số 3828/QĐ-BCT ngày 03 tháng 10 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Khai Báo Hóa Chất. Các đơn vị thuộc Bộ Công Thương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Để biết thêm thông tin về GỬI HÀNG ĐI NƯỚC NGOÀI-TIẾN VIỆT EXPRESS, vui lòng truy cập GỬI HÀNG ĐI NƯỚC NGOÀI-TIẾN VIỆT EXPRESS.

Cập Nhật Lúc February 25, 2024 by Tiến Việt